چرخ و فلک

«دانایی را نمی‌شود کشت» -تومار شیخ شرزین، بهرام بیضایی

پیدا نشد

پوزش، اما شما به دنبال چیزی هستید که اینجا نیست.